Übersicht über alle Baugruppen (Sortiert nach Bugruppen-Art)
 
Netzteile
9013-350-PSU Netzteil
B84604-A30 Netzfilter
C26113-D428 GERA1
C79451-A3244-B56 Netzteilsteuerung
C79451-A3244-B58 Netzfilter
C79451-A3287-B4 Schaltnetzteil
C79451-A3287-B57 Hauptplatine Netzteil
Europower PSU 01-078-2
Europower PSU 01-098-2
S22410-S30 ZGS8
S26111-D578-V11 LUEAB
S26113-D0360 SVMAH
S26113-D290 SVGBN
S26113-D290-V10 SVGBN
S26113-D302 SVGBW
S26113-D305 SV...
S26113-D309-V2 SVGCC
S26113-D315 SVGCF
S26113-D427 SV...
S26113-E258-V1 XNGTQ (SV 1 f. C30)
S26113-E258-V3 XNGTQ (SV 1 f. C30)
S26113-E272-V1 UNV f. C30
S26113-E277 XSVAX (SV 2 f. C30)
S26113-E284
S26383-D11-V1 SVBDA
S26383-D12-V1 NVBDA
 
Bussystem-Komponenten
53538.00.6.15 M8822 (Backpl. PCI RM200)
53639.00.3.15 M8822 (Backpl. PCI RM200)
C26111-D635 Speicherbrücke
C26111-D983 Speicherbrücke
C26111-D984 Speicherbrücke
C26361-D782-W100 PCI-Bus Term.
C79040-A96-C534-1-87 Platter
C79451-A3287-B1 Platter
S26251-E83 Platter MB I
S26361-D332 PC-2000
S26361-D375 MOBAC
S26361-D772 PLAAL
S26361-E126-V1
S26361-E137-V4 Y-TOW,PCIG4/AE
S26361-E141
S26361-E68 Platter XPLAD
S26361-E76 Platter XPLAE
S26361-E84 Platter XPCAA
S26361-E86-V2 Platter XPLAI
S26361-E87 Platter
S26361-E97-V2 Platter XPCAB
S26381-D135 PLAAF
 
Bussystem-Adapter
S26251-D8 BADAA
S26361-D320 APCAB
 
Bedienfeld
S26361-D274 FPAAG
S26361-D406 BFLAC
S26361-D407 BFAAA
S26361-D446-V1 BFAAB
S26361-D454-V1 FPAAK
S26361-D606-V2 ABG3B
 
CPU-Baugruppen
01685.00.6.002013 CPU (MIPS R4000, 200MHz, 64MB)
46424.00.9.15 M8030 (MIPS R4400SC, 50MHz , 1MB SLC)
C79458-L2196-A11 CPU, MEM, CRTC, KBDC
C79458-L549-A1 CPU Baugruppe PG631
C79458-L716-A131 CPU, CRTC, KBDC
IBM-6487853 BS2000 CPU mit 1MB
S26361-D241 BASAD
S26361-D241-WITH-S26361-D256 BASAD, MMUAA
S26361-D256 MMUAA (PC-MX)
S26361-D323 MMUAB (PC-X10)
S26361-D333-V12 CPUAP (NS32016, 10MHz)
S26361-D333-V13 CPUAP (NS32016, 10MHz)
S26361-D333-V2 CPUAP (NS32016, 10MHz)
S26361-D389 GS4 CPUAT (i286, 1MB)
S26361-D408-V3 CPUAS (NS32332, 15MHz)
S26361-D408-V550 CPUAS (NS32332, 15MHz)
S26361-D458-V101 CPUAZ (i286, 12/16MHz, 1MB)
S26361-D458-V102 CPUAZ (i286, 12/16MHz, 256KB - 4MB)
S26361-D469 CPUBC (NSC32532, 25MHz)
S26361-D519-V3 97808 CPUAZ
S26361-D525-V4 CPUAT
S26361-D533-V25 CPUBO (i486dx, 25MHz)
S26361-D533-V33 CPUBO (i486dx, 33MHz)
S26361-D534-V205 CPUBP (i486dx, 25MHz - 66MHz DX2, 32MB)
S26361-D534-V213 CPUBP
S26361-D548-V142 CPUBT (i386sx, 8MB)
S26361-D566-V250 CPUBY (i486dx CPU-Cache Module 50MHz)
S26361-D566-V330 CPUBY (i486dx CPU-Cache Module 33MHz)
S26361-D566-V350 CPUBY (i486dx CPU-Cache Module 50MHz)
S26361-D674-F74 CPUCP (i486dx, 32MB)
S26361-D674-F744 CPUCP (i486dx, 32MB)
 
Mainboard
02718.00.1.00 M8032 Rev E (RM400-xxx)
52969.00.5.15 M8700 (RM300-Cxx)
52971.01.2.15 M8700
54896.01.2.15 M8701 (RM200-C20, R4700, 133MHz)
70507.00.9.15 M8702 (RM200-C40, R5000, 180MHz)
S26361-D270-V2 SYBAA (Systemboard PC-X 256K)
S26361-D270-V3 SYBAA (Systemboard PC-X 512K / 1024K)
S26361-D359-V2 SYBAC (Systemboard PC-X10 512K / 1024K)
S26361-D359-V3 SYBAC (Systemboard PC-X10 512K / 1024K)
S26361-D756-V32 CPU.. (i486sx25, 32MB)
S26361-D808-A21 SYBAV
S26361-D823-B10
S26361-D842-A10 LPXAB
 
Grafik und Video
59040.00.3.15 Combo Board: 1 x SVGA-Schnittstelle, 1 x Ethernet (10baseT/AUI)
73164.00.9.15 SVGA GD5436
C79458-L2196-A11 CPU, MEM, CRTC, KBDC
C79458-L553-A1 Grafikkarte PG631
C79458-L716-A131 CPU, CRTC, KBDC
Diamond Viper Pro PCI Diamond Viper Pro PCI
S26361-D276-V2 GDCAA (Grafik-Contr.)
S26361-D282-V1 ADCAB (ALPHA-Contr.)
S26361-D310 ADCAE (ALPHA-Contr.)
S26361-D321  
S26361-D422-V2 BLTAB
S26361-D433 BLTAD
S26361-D544-V21 CRTAV (ET4000, 512KB)
S26361-D700-V2 CRTBE (WD90C31A, 1MB)
TVGA-8900B TVGA8900B
 
Speicher
01671.00.8.001619 B20R + B20 (256MB)
72730.00.5.15
C79040-A7430-C249-01-85 32MB FPM, Parity, 60ns
C79458-L2196-A11 CPU, MEM, CRTC, KBDC
C79458-L715-A151 768KByte
S26361-D242-V4 MEMAC (512KB)
S26361-D273 SPEAE (256KB)
S26361-D303-V1 MEMAD (1MB)
S26361-D303-V13 MEMAD (3MB)
S26361-D303-V3 MEMAD (3MB)
S26361-D409-V4 MEMAL (4MB)
S26361-D409-V8 MEMAL (8MB)
S26361-D427 (1MB)
S26361-D431-V1 BMEAA (64KB NVRAM)
S26361-D449 MEMAF (4MB)
S26361-D479-X MEM (256K*9)
S26361-D529-V16 MEMAI (16MB EDC)
S26361-D529-V32 MEMAI (32MB EDC)
S26361-D893-B10 16MB FPM, Parity, 50ns
 
I/O - Seriell
01955.02.2.002089 MBP (MBP: SCSI, Netzwerk & Console)
9013-350-BAM_UND_V24 BAM-IO
S26261-D695 SIMAR
S26361-D243 SERAC (6 * SS97)
S26361-D245 CONAC
S26361-D279 SERAD (4 * SS97, 2 * V.24)
S26361-D291-V1 SSSAB (4 * SS97)
S26361-D312-V1 SERAG (6 * SS97)
S26361-D364-V1 SEAAB (6 * SS97)
S26361-D364-V3 SEAAB (6 * V.24)
S26361-D421 DUEAM (2*SS97)
S26361-D426 AFPAL
S26361-D432 DUEAO (1* SS97, 1* V.24)
S26361-D434 alt MUFAA (alt)
S26361-D434 neu MUFAA (neu)
S26361-D517-V1 LABAE (3*SS97)
S26381-D134-V11 PSAAF
S26381-D195-V1 LABAD
 
I/O - Parallel
C79458-L550-A1 EPROM-Programmier-Adapter
C79458-L551-A1 AG-Schnittstelle
 
I/O - Multi IO
01955.02.2.002089 MBP (MBP: SCSI, Netzwerk & Console)
C79458-L2196-A11 CPU, MEM, CRTC, KBDC
C79458-L2266-A1 FDC, PRGC, UART, RTC
C79458-L716-A131 CPU, CRTC, KBDC
C79458-L717-A2 FDC, PRGC, UART, RTC
S26361-D434 alt MUFAA (alt)
S26361-D434 neu MUFAA (neu)
 
Festplatten Controler
01955.02.2.002089 MBP (MBP: SCSI, Netzwerk & Console)
02734.01.3.006380 SCSI
02795.00.9.000401 SCSI
AHA-1540BS105 AHA-1540 (SCSI)
AHA-1542CF AHA-1542 (SCSI, FD)
C79451-A3287-B52 Festplatten-Steuerung
DPT PM3334UW DPT PM3334UW
DTC 5286 DTC 5286
DTC 86-1 DTC 86-1
NCR ADP32-03 SCSI
OMTI 5400 OMTI 5400
S26361-D434 alt MUFAA (alt)
S26361-D434 neu MUFAA (neu)
S26361-D477 HDCAA
S26361-H76-V1 DTC 510
S26361-H91-V1 OMTI 5100
Storager II Storager II
Storager III-D Storager III-D
 
Bandlaufwerk-Controller
TDC 3350 Rev 11 TDC 3350 MK-II
TDC 3350 Rev 9 TDC 3350 MK-II
XYL_900-472-911 XYLOGICS
 
Disketten-Laufwerke
S26361-H120-V100 TEAC FD-235HF-5805
S26361-H92 TEAC FD-55FV-13-U
Sony MP-F17W-43D 1.44Mbyte/3,5"
TEAC FD-235-HF+FR-EG 1.44Mbyte/3,5"
TEAC FD-55 FV-13U 720Kbyte/5,25
TEAC FD-55 GFR-151 1,2Mbyte/5,25"
TEAC FD-55 GFR-184 1,2Mbyte/5,25"
TEAC FD-55 GFR-620-U 1,2Mbyte/5,25"
TEAC FD-55 GFV 1,2Mbyte/5,25"
 
Festplatten-Laufwerke
S26261-K111 MegaFile 1300
S26261-K153 Seagate ST4766E (Wren VI)
S26261-K154 Micropolis 1568
S26361-H75 BASF 6188
S26361-K184 Micropolis 1355
S26361-K217 Micropolis 1558
S26361-K217-V7 Micropolis 1664-7
Tandon TM262
 
CDROM-Laufwerke
S26361-H192-V100 Sony CDU561
 
Band-Laufwerke
Tandberg TDC 3309 60Mbyte/QIC-2
Tandberg TDC 3310 60Mbyte/QIC-2
Tandberg TDC 3319 60Mbyte/QIC-2
Tandberg TDC 3619 60Mbyte/QIC-2
Tandberg TDC 3650 155Mbyte/QIC-2
 
Laufwerks-Emulatoren
BlueSCSI-V2 Desktop 50 Pin Mod.
MFM-Emulator Rev C
 
Netzwerk
01955.02.2.002089 MBP (MBP: SCSI, Netzwerk & Console)
02728.00.6.000200 FDDI
02797.00.7.000198 Token Ring Adapter
59040.00.3.15 Combo Board: 1 x SVGA-Schnittstelle, 1 x Ethernet (10baseT/AUI)
EXOS 201 Mod 3 Ethernet Prozessor
EXOS 201 Mod 4 Ethernet Prozessor
EXOS 205T EXOS 205T
S26362-D330-V1 LANAA (LAN-Proz.)
SMC-8013EPC SMC-8013EPC
STR4-MB1 STR4 MB1
 
DFÜ
02793.00.8.000692 CCA X.21
S26361-D275 DUEAH (DFÜ-Contr.)
S26361-D277-V1 DUEAI (128KB)
S26361-D277-V2 DUEAI (256KB)
S26361-D280 BAMAF (BAM-WTÜ-Proz.)
S26361-D340-V3 DUXAF (ladbarer DFÜ-Proz. 256K)
S26361-D419-V1 DUEAK (1MB)
S26381-D224-V2 DUE.. (1MB)
 
Defekt
01955.02.2.002089 Wasserschaden MBP (MBP: SCSI, Netzwerk & Console)
S26361-D533-V25 Wasserschaden CPUBO (i486dx, 25MHz)