S26361-D312-V1
MB I X1
MB I X2
P3
Kanal:
2. 1. 0.
P4
Kanal:
5. 4. 3.
P5
Fern-Ein
P6
I/O-Adr.
S1 - S7
S8
IRQ
S19 - S12
Base Adr.
S32 - S26
Base-Adr.
S34
|
|
S37
|
S38
|
|
S39
S40
|
|

S41
|
S42
S43
H1
 
S26361-D312-V1System
Verwendet in...  
PC-X
PC-X10
PC-MX
MX2
MX2+
PC-2000
MX4
X20
MX300
MX500
WS2000
C30
C40
C50
MX300I
MX500I
WX200
RM200-xxx
RM200-C20
RM300-Cxx
RM400-xx
RM400-xxx
RM400-Exx
RM600-xx
RM600-xxx
RM600-Exx
RM1000
PCD-4T
PCD-4H
PCD-4Lsx
PCD-5H
PCD-5T
SCENIC-5T90
PCD-5T SMP

Bedeutung der Schalter
S1 - S8 I/O Adresse: siehe Tabelle "I/O Adresse"
S12 - S19 IRQ: None, Ausname MX2, PC2000: 1. EA Proz: S12 (IRQ 3) geschl.
S26 - S37 Multibus Basisadresse: siehe Tabelle "Basisadresse"
S38 - S41 S38 & S39 geschlossenS40 & S41 offen4K Mailbox
S421-3 ( | )Mailbox Auswahl 4K Mailbox
S43 1-3 ( | )Konsole Fern-Ein: ausMX300, MX300i, ...
1-2 ( \ )Konsole Fern-Ein: annur MX2, MX2+
H1 Aus nach erfolgreichem Selbsttest

I/O Adresse
E/A
Proz.
1 1000 MX2
MX300
MX300i
...
2 1100
3 1200
4 1300
5 0F00
1 0400 MX500
2 0500
3 0600
4 0700
5 0800
6 0900
7 0A00
8 0B00
9 0C00
10 0D00
11 0E00
12 0F00
13 1000
14 1100
15 1200
16 1300
S...87654321
Adr.-BitFEDCBA98
Basisadresse
E/A
Proz.
1 2EF7000 MX2
MX300
MX300i
...
2 2EF6000
3 2EF5000
4 2EF4000
5 2EF3000
1 000000 MX500
2 001000
3 002000
4 003000
5 004000
6 005000
7 006000
8 007000
9 008000
10 009000
11 00A000
12 00B000
13 00C000
14 00D000
15 00E000
16 00F000
S...373635343332313029282726
Adr.-Bit1716151413121110FEDC

Legende
Schalter offen
Schalter geschlossen
X Schalterstellung egal